Sinh viên Công giáo Hải Hà

Sống tình yêu Giê-su

Countdown cho lễ truyền thống lần thứ 18 tại Giáo xứ Tình Lam - Gp Hưng Hóa

Lễ truyền thống SVCG Hải Hà
lần thứ XVIII

* Thời gian: Từ 14h00 thứ 7 ngày 22/10/2016 đến 14h00 Chúa Nhật ngày 23/10/2016
* Địa điểm: Giáo họ Tình Lam, Giáo phận Hưng Hóa
(xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội)

* Câu chủ đề: “SỐNG TÌNH YÊU GIÊ-SU”

* Bài hát chủ đề: “CON ĐƯỜNG GIÊ-SU

Mạng xã hội của nhóm facebook icon delicious icon

LTT Hải Hà XVII